Onze algemene voorwaarden

Versie 2024

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan KERN Advocatuur Gerritsen en KERN Advocatuur Keegstra verstrekte opdrachten (hierna gezamenlijk “KERN Advocatuur”), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
  2. Indien de zaak wordt behandeld door mr Gerritsen, komt de overeenkomst tussen de opdrachtgever en KERN Advocatuur tot stand tussen de opdrachtgever en de eenmanszaak KERN Advocatuur Gerritsen (geregistreerd in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 34352691). Indien de zaak wordt behandeld door mr Keegstra, komt de overeenkomst tussen de opdrachtgever en KERN Advocatuur tot stand tussen de opdrachtgever en de eenmanszaak KERN Advocatuur Keegstra (geregistreerd in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 32171621).
  3. De opdrachtgever zal die gegevens verstrekken die KERN Advocatuur of eventueel door haar ingeschakelde derden nodig hebben om te voldoen aan de verplichtingen om de identiteit van de opdrachtgever en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’)). KERN Advocatuur is wettelijk verplicht ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het bedrag aan honorarium vastgesteld op basis van tijdsbesteding en het toepasselijke uurtarief. Het genoemde uurtarief is exclusief BTW. Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals deurwaarderskosten, griffiegelden, vertaalkosten en reiskosten zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
  5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt een toeslag voor kantoorkosten van 5% over het honorarium in rekening gebracht, zodra er namens opdrachtgever wordt gestart met de voorbereiding van een procedure, dan wel er door de wederpartij een procedure is gestart. Het voorgaande ongeacht bij welke instantie deze procedure wordt gevoerd. De toeslag wordt in rekening gebracht per de eerste dag van de maand waarin is gestart met de voorbereiding van de procedure, dan wel eerste dag van de maand waarin er door de wederpartij een procedure is gestart.
  6. KERN Advocatuur is gerechtigd het honorarium jaarlijks per 1 januari te indexeren met een percentage gelijk aan de jaarmutatie consumentenprijsindex zoals door het CBS vastgesteld in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Het honorarium na indexering wordt afgerond op hele euro’s.
  7. Indien meerdere opdrachtgevers voor (vrijwel) dezelfde werkzaamheden opdracht geven aan KERN Advocatuur, wordt geacht sprake te zijn van een gezamenlijke opdracht en zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de declaraties.
  8. Het staat KERN Advocatuur vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden indien zulks voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Hierover zal zoveel mogelijk eerst met de opdrachtgever worden overlegd. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. KERN Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.
  9. Iedere aansprakelijkheid van KERN Advocatuur uit hoofde van wanprestatie, onrechtmatige daad, dan wel een andere wettelijke grondslag voor schadevergoeding, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van KERN Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit de door KERN Advocatuur uitgevoerde werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door opdrachtgever aan KERN Advocatuur is betaald, tot een maximumbedrag van € 20.000,- inclusief BTW.
  10. De opdrachtgever vrijwaart KERN Advocatuur en met KERN Advocatuur verbonden personen van aanspraken van derden en van andere schade die KERN Advocatuur of een met KERN Advocatuur verbonden persoon lijdt in verband met de opdracht, voor zover de aanspraak of schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder een door KERN Advocatuur afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. De vrijwaring geldt niet als de aanspraak of schade voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van KERN Advocatuur. Een “derde” is ook elke groepsmaatschappij van de opdrachtgever, aandeelhouder van de opdrachtgever, bestuurder en commissaris van de opdrachtgever, elke bij of voor de opdrachtgever werkzame persoon en elk familielid van de opdrachtgever. Het bepaalde in dit artikel geldt als een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met KERN Advocatuur verbonden persoon.
  11. Iedere rechtsvordering jegens KERN Advocatuur vervalt, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.
  12. Bij klachten over de dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van KERN Advocatuur. Deze zal op verzoek worden toegezonden
  13. Dossiers zullen na afronding van de zaak worden gearchiveerd voor een periode van vijf jaar. Daarna worden de dossiers zonder mededeling aan de opdrachtgever vernietigd.
  14. Indien KERN Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van KERN Advocatuur. Dit beleid is te raadplegen op www.kernadvocatuur.nl
  15. Op alle opdrachten aan KERN Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen opdrachtgever en KERN Advocatuur wordt bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.