Onze algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan KERN Advocatuur verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
  2. Indien de zaak wordt behandeld door mr Gerritsen, komt de overeenkomst tussen de cliënt en KERN Advocatuur tot stand tussen de cliënt en de eenmanszaak KERN Advocatuur Gerritsen (geregistreerd in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 34352691). Indien de zaak wordt behandeld door mr Keegstra, komt de overeenkomst tussen de cliënt en KERN Advocatuur tot stand tussen de cliënt en de eenmanszaak KERN Advocatuur Keegstra (geregistreerd in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 32171621). Indien de zaak wordt behandeld door mr Hesselink, komt de overeenkomst tussen de cliënt en KERN Advocatuur tot stand tussen de cliënt en Hesco Advocatuur B.V. tevens h.o.d.n. KERN Advocatuur (geregistreerd in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 32144738)
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het bedrag aan honorarium vastgesteld op basis van tijdsbesteding en het toepasselijke uurtarief. Het genoemde uurtarief is exclusief BTW. Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals deurwaarderskosten, griffiegelden, vertaalkosten en reiskosten zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
  4. Indien meerdere opdrachtgevers voor (vrijwel) dezelfde werkzaamheden opdracht geven aan KERN Advocatuur wordt geacht sprake te zijn van een gezamenlijke opdracht en zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de declaraties.
  5. Het staat KERN Advocatuur vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de diensten van derden indien zulks voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Hierover zal zoveel mogelijk eerst met de opdrachtgever worden overlegd. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.
  6. Iedere aansprakelijkheid van KERN Advocatuur uit hoofde van wanprestatie, onrechtmatige daad, dan wel een andere wettelijke grondslag voor schadevergoeding, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van KERN Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit de door KERN Advocatuur uitgevoerde werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door opdrachtgever aan KERN Advocatuur is betaald, tot een maximumbedrag van € 20.000,- inclusief BTW.
  7. Iedere rechtsvordering jegens KERN Advocatuur vervalt, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.
  8. Bij klachten over de dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van KERN Advocatuur. Deze zal op verzoek worden toegezonden.
  9. Dossiers zullen na afronding van de zaak worden gearchiveerd voor een periode van vijf jaar. Daarna worden de dossiers vernietigd.
  10. Op alle opdrachten aan KERN Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen opdrachtgever en KERN Advocatuur wordt bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.