Waar wij goed in zijn

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, pensioenrecht, huurrecht & ondernemingsrecht.

Arbeidsrecht

KERN Advocatuur houdt zich bezig met het adviseren en procederen voor werkgevers op alle terreinen van het arbeidsrecht.

Wij zoeken altijd naar een snelle, praktische, creatieve en kostenefficiënte oplossing voor arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht:

 • het voeren van procedures bij de (kanton)rechter en het UWV
 • advisering bij (voorgenomen) ontslagen (bijvoorbeeld afvloeiingsregelingen, gouden handdrukken en dossieropbouw)
 • het voeren van procedures bij het College voor de Rechten van de Mens
 • de zieke werknemer
 • cao-vraagstukken
 • reorganisaties
 • advisering bij geschillen over concurrentiebedingen
 • advies bij overgang van onderneming
 • opstellen van en adviseren over arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen
 • advisering over aansprakelijkheid van de werkgever
 • in- en outsourcing van personeel
 • privacy op de werkvloer
 • advies over detachering en andere in- en uitleenconstructies
 • ontslag van statutair bestuurders
 • advisering met betrekking tot ondernemingsraden

Pensioenrecht

KERN Advocatuur staat werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders bij op alle terreinen binnen het pensioenrecht. Wij zien het als een uitdaging om de complexe materie van het pensioenrecht op een heldere manier inzichtelijk te maken en geschillen zo efficiënt mogelijk op te lossen.

Onder andere houden wij ons binnen het pensioenrecht bezig met de volgende onderwerpen:

 • (wijziging van) toeslagregelingen
 • geschillen tussen werkgevers en pensioenuitvoerders (verzekeraars, pensioenfondsen, etc.)
 • geschillen met een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds over bijvoorbeeld premiebetaling en vrijstelling
 • instemmingsrecht ondernemingsraad en pensioen
 • pensioen bij fusies en overnames
 • aansprakelijkheid van bestuurders bij onbetaalde pensioenpremies
 • geschillen over de uitvoering en wijziging van de pensioenregeling
 • gelijke behandeling en pensioen
 • aansprakelijkheid van pensioenadviseurs
 • contractueel vastleggen van pensioenregelingen met werknemers
 • verrekening en verevening van pensioenrechten bij scheiding

 

Ondernemingsrecht

Op het gebied van het ondernemingsrecht kan KERN Advocatuur u onder meer bijstaan bij de volgende kwesties:
 • het begeleiden van fusies en overnames (M&A) en het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van de daarmee samenhangende documentatie vanaf het begin (letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU) of Term Sheet), tot de (vendor of buyer) due diligence tot de uiteindelijke koopovereenkomst (SPA). Wij beschikken over ruime ervaring in het bijstaan van zowel verkopende als kopende cliënten.
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van aandeelhoudersovereenkomsten, participatieovereenkomsten, joint ventures en de daarmee samenhangende overeenkomsten en documenten zoals bijvoorbeeld managementovereenkomsten, leningsovereenkomsten, directiereglementen, statuten, administratievoorwaarden bij certificering van aandelen door middel van een stichting administratiekantoor (STAK).
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van diverse commerciële overeenkomsten zoals bijvoorbeeld in- en verkoopovereenkomsten, agentuur- en distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten maar ook samenwerkingsovereenkomsten die worden aangegaan inzake personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap).
 • adviseren en procederen over (vaak complexe) geschillen die uit het bovenstaande kunnen voortvloeien of op zichzelf staande geschillen of conflicten binnen een vennootschap of tussen de vennootschap en haar klanten (ook wel corporate & commercial litigation genoemd). Bijvoorbeeld geschillen over: (i) garanties, nakoming, verzuim, ontbinding, (ii) precontractuele fase van een overeenkomst, (iii) positie minderheidsaandeelhouders t.o.v. meerderheidsaandeelhouders en/of bestuur, (iv) functioneren van het bestuur en commissarissen, (v) functioneren van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).
 • werkzaamheden die met het voorgaande verband houden zijn bijvoorbeeld het voeren van schikkingsonderhandelingen, het adviseren omtrent en het bijwonen van AvA’s en uiteraard het voeren van procedures in eerste aanleg of in kort geding bij de Rechtbank tot en met hoger beroep bij het Gerechtshof en het voeren van enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Bij het voeren van procedures bij arbitrageinstituten of bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting, kan KERN Advocatuur u ook bijstaan.