Actiepunten in verband met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

1.                Onderwerpen nieuwe arbeidswetgeving Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Het doel van deze wet is om te komen tot meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving: werkgevers moeten bij wet, cao of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden, tijd […]

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) treedt in werking op 1 juli 2021.

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ofwel Wbtr in werking. De kwaliteit van het bestuur bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen verbeteren, is een doel van deze wet. Een ander doel is het uniformeren van bepaalde regelgeving voor bestuurders van rechtspersonen.  De Wbtr legt de taakomschrijving van […]

Let op welke gegevens u bij een ziekmelding van een werknemer registreert: niet naleving privacyregels kan leiden tot een boete!

In verband met de privacywetgeving mag een werkgever slechts zeer beperkt gegevens over een ziekmelding van een werknemer registreren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd van de gegevens die de werkgever wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mag registreren.Wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mogen slechts de volgende gegevens bij de ziekmelding van een werknemer worden geregistreerd: […]

Aanzegverplichting arbeidsovereenkomst: gebruik aangetekende post en voorkom betaling van een extra maandloon

Vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn werkgevers verplicht om tenminste een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zogenaamde “aanzegverplichting”. Als de werkgever niet tijdig voldoet aan de aanzegverplichting, of de aanzegverplichting […]

Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: motivering is cruciaal!

Vanaf 1 januari 2015 is het alleen nog maar toegestaan om een non concurrentiebeding/relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, als hiervoor “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen” bestaan. Wat onder zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet worden verstaan, heeft de wetgever niet nader uitgelegd. Het enige dat is opgemerkt is dat het moet gaan […]

Een uitgebreid verbetertraject is nog steeds geen garantie voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Als een werknemer niet goed functioneert, is het vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in zijn algemeenheid pas mogelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als de werknemer een reële kans op verbetering is geboden. Bovendien moet worden aangetoond dat er voor de werknemer geen andere passende functie voorhanden was. In een […]

Gratis second opinion over de behandeling van een zaak door een rechtsbijstandverzekering

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw zaak door uw rechtsbijstandverzekering kunt u in veel gevallen een gratis second opinion aanvragen bij KERN Advocatuur. Uw rechtsbijstandverzekering is verplicht het advies op te volgen. Zo weet u zeker dat uw zaak goed wordt behandeld. Kijk op onze speciale website voor meer informatie. Ook […]

1 2