Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: motivering is cruciaal!

Vanaf 1 januari 2015 is het alleen nog maar toegestaan om een non concurrentiebeding/relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, als hiervoor “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen” bestaan.

Wat onder zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet worden verstaan, heeft de wetgever niet nader uitgelegd. Het enige dat is opgemerkt is dat het moet gaan om “specifieke werkzaamheden” of een “specifieke functie”. Er is hiervoor dus geen algemene regel te geven. Van geval tot geval zal moeten worden gekeken of de motivering van het non concurrentiebeding of relatiebeding aan de motiveringseis heeft voldaan. Hierbij geldt de hoofdregel: “een relatiebeding of een non concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet geldig, tenzij …

Een algemene motivering, zonder nadere aanduiding van de vraag welke specifieke kennis of bedrijfsinformatie een non concurrentiebeding of relatiebeding noodzakelijk maakt, volstaat niet. De rechter zal het beding dan terzijde stellen. Uit bijvoorbeeld een uitspraak van de kantonrechter te Groningen, blijkt des te meer dat een goede motivering cruciaal is. In die zaak oordeelde de rechter dat een werkgever weliswaar een motivering voor het concurrentiebeding had gegeven, maar deze motivering onvoldoende was. Als motivering van het concurrentiebeding was opgenomen dat het concurrentiebeding nodig was omdat de werknemer bekend zou worden met, samengevat, het klantenbestand, inkoopprijzen, verkoopstrategieën, leveranciers, nieuwe producten, etc.

Ondanks het feit dat het concurrentiebeding op het eerste gezicht uitvoerig was gemotiveerd, was dit voor de kantonrechter nog steeds onvoldoende. Volgens de kantonrechter moest nog concreter inzichtelijk worden gemaakt waarom het non concurrentiebeding noodzakelijk was. Los daarvan was de kantonrechter van mening dat de werknemer door het non concurrentiebeding onbillijk werd benadeeld bij het vinden van een nieuwe baan.

Al met al werd het non concurrentiebeding geschorst in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure en had de werkgever niets aan het non concurrentiebeding.

Deze uitspraak staat niet op zichzelf. Er zijn al diverse andere uitspraken waarin rechters zeer kritisch naar de motivering van een non concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst kijken.

Uit het voorgaande blijkt dat je als werkgever jezelf eerst de vraag moet stellen of een non concurrentiebeding of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd echt noodzakelijk is. Vervolgens moet je zeer goed kijken hoe dit beding wordt geformuleerd en wordt gemotiveerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • dient een relatiebeding te worden opgenomen waarin het de werknemer wordt verboden om relaties te benaderen, of is echt een non concurrentiebeding noodzakelijk waarbij het de werknemer verboden wordt om met de werkgever te concurreren?
  • hoe lang dient het relatiebeding of non concurrentiebeding te gelden?
  • voor welk geografisch gebied of voor welke relaties dient het relatiebeding of non concurrentiebeding te gelden?
  • beschrijf zo concreet mogelijk waarom het relatiebeding of non concurrentiebeding noodzakelijk is.

Wil je meer weten over het relatiebeding of non concurrentiebeding stuur dan een email naar pgerritsen@kernadvocatuur.nl