Privacy statement

 

Privacy Statement

KERN Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’)

1. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Verkrijging persoonsgegevens
Vaak ontvangen wij de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, u onze website bezoekt, ons belt, of een email stuurt.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij, van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, of via andere (openbare)  bronnen.

3. Doel verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening
In het kader van juridische dienstverlening worden alleen gegevens verwerkt die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de betreffende opdracht.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Ook worden persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Gebruik en verbetering van onze website
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

4. Gronden voor verwerking persoonsgegevens
De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Delen van persoonsgegevens
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • om juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • in verband met externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring;

Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens KERN Advocatuur, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

6. Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

7. Rechten
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere wettelijke uitzonderingen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Contact
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via: contact@kernadvocatuur.nl, of per post: KERN Advocatuur, R.J.H. Fortuynplein 2, 1019 WL Amsterdam.