Flex B.V. per 1 oktober 2012

Door de invoering per 1 oktober 2012 van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Flex BV) zal het huidige BV-recht ingrijpend worden gewijzigd. De doelstelling van de Flex BV is om de regels voor de BV eenvoudiger en flexibeler te maken. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven.

• Afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,-;

• Mogelijkheid tot invoering van variabele winstrechten, stemrechtloze of winstrechtloze aandelen;

• Mogelijkheid tot rechtstreekse benoeming van bestuurders door een (bepaalde groep of klasse) aandeelhouder(s);

• Geen verplichte blokkeringsregeling meer bij overdracht van aandelen. Opname blokkeringsregeling in statuten wordt optioneel. Overdracht van aandelen kan voor een bepaalde periode worden uitgesloten;

• Grotere vrijheid en minder formaliteiten bij dividenduitkering, inkoop van aandelen of kapitaalvermindering;

• Verval van verplichte regels ten aanzien van nachgründung (artikel 2:204c BW) en steunverbod (artikel 2:207c BW);

• Geen accountantsverklaring meer nodig bij inbreng in natura;

• Duidelijkheid over vergaderrechten van certificaathouders;

• Minimum oproepingstermijn voor een algemene vergadering van aandeelhouders wordt 8 dagen (dit is thans nog 15 dagen);

• Besluitvorming buiten vergadering mogelijk met een gewone meerderheid mits alle vergadergerechtigden daarmee instemmen;

• Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard tussen de aandeelhouders onderling (tag along / drag along clausules) of jegens de BV kunnen behalve in een aandeelhoudersovereenkomst bij de Flex BV ook in de statuten worden opgenomen (echter niet tegen de wil van de aandeelhouder).

Daarnaast brengt de nieuwe regelgeving een grotere verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid) voor bestuurders met zich mee. Het bestuur dient te beoordelen of bijvoorbeeld een inkoop, kapitaalvermindering of dividenduitkering mogelijk is. Indien het bestuur voorziet dat door de daarmee gemoeide uitkering de vennootschap niet meer haar opeisbare schulden zal kunnen blijven voldoen, mag de uitkering niet plaatsvinden. Indien het bestuur ten onrechte een uitkering goedkeurt, dan zijn alle bestuurders in beginsel hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk voor het tekort. Deze aansprakelijkheid kan niet in de statuten worden weggeschreven.

De Flex BV heeft per 1 oktober 2012 directe werking. Wel gelden er ten aanzien van enkele specifieke onderwerpen overgangsbepalingen.

Heeft u vragen over de Flex BV of heeft u andere ondernemingsrechtelijke vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Peter Keegstra tel.: 020-334 26 19 / e-mail: pkeegstra@kernadvocatuur.nl