Actiepunten in verband met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

1.                Onderwerpen nieuwe arbeidswetgeving Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Het doel van deze wet is om te komen tot meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving: werkgevers moeten bij wet, cao of EU-recht verplichte opleidingen kosteloos aanbieden, tijd […]

Let op welke gegevens u bij een ziekmelding van een werknemer registreert: niet naleving privacyregels kan leiden tot een boete!

In verband met de privacywetgeving mag een werkgever slechts zeer beperkt gegevens over een ziekmelding van een werknemer registreren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd van de gegevens die de werkgever wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mag registreren.Wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft mogen slechts de volgende gegevens bij de ziekmelding van een werknemer worden geregistreerd: […]

Aanzegverplichting arbeidsovereenkomst: gebruik aangetekende post en voorkom betaling van een extra maandloon

Vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn werkgevers verplicht om tenminste een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Dit is de zogenaamde “aanzegverplichting”. Als de werkgever niet tijdig voldoet aan de aanzegverplichting, of de aanzegverplichting […]

Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: motivering is cruciaal!

Vanaf 1 januari 2015 is het alleen nog maar toegestaan om een non concurrentiebeding/relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, als hiervoor “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen” bestaan. Wat onder zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet worden verstaan, heeft de wetgever niet nader uitgelegd. Het enige dat is opgemerkt is dat het moet gaan […]

Een uitgebreid verbetertraject is nog steeds geen garantie voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Als een werknemer niet goed functioneert, is het vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in zijn algemeenheid pas mogelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als de werknemer een reële kans op verbetering is geboden. Bovendien moet worden aangetoond dat er voor de werknemer geen andere passende functie voorhanden was. In een […]

Opzeggen arbeidsovereenkomst bij bereiken pensioenleeftijd onder de WWZ een stuk eenvoudiger

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het makkelijker om een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen, bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of het bereiken van een eventuele andere pensioenleeftijd. Voordat de WWZ was ingevoerd was het bij geschillen over de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigde bij het […]

Faillissement Vof leidt niet meer automatisch tot faillissement vennoten.

Bij arrest van 6 februari 2015 is de Hoge Raad teruggekomen op de sinds 1927 geldende rechtspraak inhoudende dat een faillissement van een vennootschap onder firma (Vof) automatisch het faillissement van de vennoten meebrengt. Een Vof is een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding met als doel het uitoefenen van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam in een zogenoemd […]

Distributieovereenkomst. Kenmerken.

De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. Dit in tegenstelling tot de agentuurovereenkomst die wel bij wet is geregeld en veel dwingendrechtelijke bepalingen bevat. In essentie is de distributieovereenkomst, de overeenkomst waarbij de distributeur producten van de leverancier binnen een bepaald gebied verkoopt. Een distributeur handelt over het algemeen in zijn eigen naam en voor zijn […]

1 2