Een uitgebreid verbetertraject is nog steeds geen garantie voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Als een werknemer niet goed functioneert, is het vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in zijn algemeenheid pas mogelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als de werknemer een reële kans op verbetering is geboden. Bovendien moet worden aangetoond dat er voor de werknemer geen andere passende functie voorhanden was. In een […]

Opzeggen arbeidsovereenkomst bij bereiken pensioenleeftijd onder de WWZ een stuk eenvoudiger

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het makkelijker om een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen, bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of het bereiken van een eventuele andere pensioenleeftijd. Voordat de WWZ was ingevoerd was het bij geschillen over de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigde bij het […]

Faillissement Vof leidt niet meer automatisch tot faillissement vennoten.

Bij arrest van 6 februari 2015 is de Hoge Raad teruggekomen op de sinds 1927 geldende rechtspraak inhoudende dat een faillissement van een vennootschap onder firma (Vof) automatisch het faillissement van de vennoten meebrengt. Een Vof is een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding met als doel het uitoefenen van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam in een zogenoemd […]

Distributieovereenkomst. Kenmerken.

De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. Dit in tegenstelling tot de agentuurovereenkomst die wel bij wet is geregeld en veel dwingendrechtelijke bepalingen bevat. In essentie is de distributieovereenkomst, de overeenkomst waarbij de distributeur producten van de leverancier binnen een bepaald gebied verkoopt. Een distributeur handelt over het algemeen in zijn eigen naam en voor zijn […]

Gratis second opinion over de behandeling van een zaak door een rechtsbijstandverzekering

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw zaak door uw rechtsbijstandverzekering kunt u in veel gevallen een gratis second opinion aanvragen bij KERN Advocatuur. Uw rechtsbijstandverzekering is verplicht het advies op te volgen. Zo weet u zeker dat uw zaak goed wordt behandeld. Kijk op onze speciale website voor meer informatie. Ook […]

Agentuurovereenkomst. Enkele belangrijke kenmerken en vereisten.

De agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij een handelsagent in opdracht van een principaal tegen beloning bemiddeling verleent bij het totstandkomen van overeenkomsten. Een handelsagent sluit (eventueel) overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal. Een handelsagent is niet ondergeschikt aan de principaal. De agentuurovereenkomst hoeft niet op schrift te zijn gesteld. De partijen bij […]

Haviltex-norm en commerciële contracten. Effect van de entire agreement clausule is relatief.

In een recent arrest heeft de Hoge Raad bevestigd dat de zogenoemde Haviltex-norm ook van toepassing is bij de uitleg van bepalingen uit commerciële contracten en daarmee ook bij een entire agreement clausule. Eerst enkele opmerkingen over de uitleg van overeenkomsten en de zogenoemde entire agreement clausule. Uitleg van overeenkomsten. Haviltex-norm vs. taalkundige uitleg Als partijen van mening […]

1 2 3